Category Archives: ประกาศ

ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 , 4 และหมู่ที่ 6

ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 , 4 และ 6

Advertisements

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาชุมชน บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาชุมชน บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วที่สาธารณะ และก่อสร้างถนน Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศสอบโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

download เอกสาร      loungnuae-teadsabanyad52