Category Archives: งานจัดเก็บรายได้

ประกาศรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี2554

 

 

  

 

ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี  พ.ศ.2554

———————————

                        ด้วยพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497  กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ เป็นรายได้ของของตนเอง อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

                        ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม  เทศบาลตำบลลวงเหนือจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปี 2554 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามรายการยื่นแบบประเมินชำระภาษีดังนี้

                        1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบรายการทรัพย์สินแบบ( ภ.ร.ด.2 )  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่  ตั้งแต่วันที่   3  เดือนมกราคม  พ.ศ.2554  ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2554  

                        2.  ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบ      แสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท.5) ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม พ.ศ.2554 และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี

                        3.  ภาษีป้าย ตามประราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ให้เจ้าของ /ผู้ครอบครองป้าย ที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่น ๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป. 1 ตั้งแต่วันที่  3  เดือนมกราคม  พ.ศ.2554   ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  พ.ศ.2554

                        4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติตำบลลวงเหนือ ให้เจ้าของกิจการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตฯ และขอต่อใบอนุญาตใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                        จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน และขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการได้ ณ ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือนตุลาคม พ.ศ.2553

                                    (ลงชื่อ)                   

(นายดวงแก้ว   สะอาดล้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ

Advertisements

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2552

ดาวน์โหลด / แสดงประกาศฯ (PDF)

งานจัดเก็บรายได้

ติดตามข่าวสารจากงานจัดเก็บรายได้ที่นี่