Category Archives: งานการเงิน

แผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

Advertisements

งบแสดงฐานะทางการเงินข้อมูลรายรับ – รายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2553

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2553

แผนการใช้..[2]แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2553

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552

แผนการใช้..[1]