Category Archives: กิจกรรมลวงเหนือ

กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) วันที่ 9 ตุลาคม 2553
ณ วัดวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Advertisements

อบรม อปพร. 2553

อบรมยาเสพติด 2553

แห่เทียนเข้าวัด 2553

ประชาคมการจัดทำแผน 2553

งานก่อสร้างปี 2553

โครงการบวชป่า 2553