ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ

เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

……………………………..………..

ด้วยเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง) จำนวน 50,900 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 330,528.- บาท และนม ยู เอช ที รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดกล่อง) จำนวน 4,400 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,220.- บาท รายละเอียดและการจัดส่งดังนี้

นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง)

1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

1.1 โรงเรียนบ้านชลประทานผาแตก แบ่งเป็น

– ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียน 48 คน

– ป.1 ป.6 จำนวนนักเรียน 227 คน

จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 27,500 ถุง

1.2 โรงเรียนบ้านสันทราย แบ่งเป็น

– ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียน 15 คน

– ป.1 ป.6 จำนวนนักเรียน 46 คน

จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 6,100 ถุง

1.3 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ แบ่งเป็น

– ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียน 32 คน

– ป.1 ป.6 จำนวนนักเรียน 68 คน

จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 10,000 ถุง

2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้างน้ำ จำนวน 28 คน จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์

เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 2,800 ถุง

2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย จำนวน 10 คน จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์

เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 1,000 ถุง

2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดใหม่ จำนวน 15 คน จัดส่งทุกวันจันทร์, วันพุธ และวัน

ศุกร์ เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 1,500 ถุง

2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลวงเหนือ จำนวน 20 คน จัดส่งทุกวันจัe0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b897e0b8a8e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b895e0b8b3e0b89ae0b8a5e0b8a5e0b8a7e0b887e0b980e0b8abe0b8994นทร์, วันพุธ และวันศุกร์

เป็นระยะเวลา 100 วัน จำนวน 2,000 ถุง

รวมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 50,900 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท เป็นเงิน 318,634 บาท

(2)

นม ยู เอช ที รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดกล่อง)

1. อาหารเสริม (นม) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน รายละเอียดการ

จัดส่งดังนี้

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม จำนวน 15 คน ส่งมอบสองครั้ง เป็นเวลา 100 วัน

จำนวน 1,500 กล่อง

1.2 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ระดับ ป.1 ป.6 จำนวนนักเรียน 29 คน ส่งมอบสองครั้ง เป็น

เวลา 100 วัน จำนวน 2,900 กล่อง

รวมนม ยู เอช ที รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 4,400 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท เป็นเงิน 33,220 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน เมษายน พ..2552 ถึงวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อนวันเปิดซองสอบราคาก็ได้ ในกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลฯ ลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2552 มายังสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด

เงินค่าจัดซื้อสำหรับงานสอบราคาซื้อครั้งนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.. 2552 ถึงวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ..2552 หากมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อการนั้นด้วย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 866077, 865901 ในวันและเวลาราชการ หรือ เวปไซด์ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ http://www.loungnuae.com

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.. 2552

(ลงชื่อ)

(นายดวงแก้ว สะอาดล้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ

——————————————–

โหลดเอกสาร คลิก >>>> loungnuae-post01

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s