โครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2551

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ

เรื่อง   สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำภาคเรียนที่  2/2551

……………………………..………..

 

                           ด้วยเทศบาลตำบลลวงเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำภาคเรียนที่  2/2551  เป็นนมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  200  ซีซี  (ถุง)  ตรานมโรงเรียน  จำนวน  50,500  ถุง  และนม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  200  ซีซี  ตราโรงเรียน  จำนวน  20,870  กล่อง  รายละเอียดและการจัดส่งดังนี้

นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  200  ซีซี  (ถุง)

1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จำนวน  4  โรงเรียน  รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

      1.1  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ                          จำนวน  100  คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   10,000   ถุง

      1.2  โรงเรียนบ้านชลประทานผาแตก         จำนวน  276  คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   27,600   ถุง

      1.3  โรงเรียนบ้านสันทราย           จำนวน  61  คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน   จำนวน   6,100   ถุง

2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  ศูนย์  รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

      2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลวงเหนือ         จำนวน   15   คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   1,500   ถุง

      2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้างน้ำ              จำนวน   28   คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   2,800   ถุง

      2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย          จำนวน     10   คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   1,000   ถุง

      2.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดใหม่        จำนวน   15   คน

  นมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  (ส่งทุกวันจันทร์และวันพุธ)  100  วัน  จำนวน   1,500   ถุง

                                รวมนมพาสเจอร์ไรส์   รสจืด  ขนาด  200  ซีซี  จำนวน  50,500  ถุง  ราคาถุงละ  6.57  บาท  เป็นเงิน  331,785.-  บาท

 

 

นม ยู เอช ที /….

– 2 –

 

นม  ยู เอช ที  ชนิดกล่อง รสจืด  200  ซีซี

1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จำนวน  4  โรงเรียน  รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

      1.1  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม                          จำนวน      29       คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบ  3  งวด)  130  วัน  จำนวน   3,770   กล่อง

      1.2  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ                          จำนวน      100     คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน   3,000   กล่อง

      1.3  โรงเรียนชลประทานผาแตก                 จำนวน      276     คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน   8,280   กล่อง

      1.4  โรงเรียนบ้านสันทราย                           จำนวน      61       คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน   1,830   กล่อง

2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  ศูนย์  รายละเอียดการจัดส่งดังนี้

      2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม         จำนวน       15        คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบ  3  งวด)  130  วัน  จำนวน   1,950   กล่อง

      2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลวงเหนือ         จำนวน       15        คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน      450   กล่อง

      2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้างน้ำ              จำนวน       28        คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน      840   กล่อง

      2.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย          จำนวน       10        คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน      300   กล่อง

      2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดใหม่        จำนวน       15        คน

  นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  (ส่งมอบครั้งเดียว)    30  วัน  จำนวน      450   กล่อง

                                รวมนม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  รสจืด  ขนาด  200  ซีซี  จำนวน  20,870  กล่อง  ราคากล่องละ  7.86  บาท  เป็นเงิน  164,038.20  บาท

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 7  เดือน  พฤศจิกายน  ..  2551  ระหว่างเวลา  09.00  .  ถึง 09.30 . ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอดอยสะเก็ด (ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  ห้องประชุม  ชั้น 2)   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   7  เดือน  พฤศจิกายน  .. 2551   ตั้งแต่เวลา 09.40 น.  เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอดอยสะเก็ด  (ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  ห้องประชุม  ชั้น 2) 

 

– 3 –

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ระหว่างวันที่ 21  เดือน  ตุลาคม  ..  2551   ถึงวันที่   6   เดือน  พฤศจิกายน  ..  2551   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (053) 866077 , 865901  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  http://www.loungnuae.com

               

ประกาศ      วันที่  20     เดือน  ตุลาคม   ..  2551

 

 

                                                                (ลงชื่อ)

( นายประยูร    วรรณราช)

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s