การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี พ.ศ.2550

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี พ.ศ.2550

ด้วยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2547 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นนั้น

ดังนั้นเพื่อการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ลวงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบต.ลวงเหนือจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแก่ อบต.ลวงเหนือ ประจำปี 2551 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามรายการยื่นแบบประเมินชำระภาษีดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบรายการทรัพย์สินแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550

2. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 ระหว่างปี 2549 – 2552 ให้ยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2550 และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี

3. ภาษีป้ายให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่น ๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลวงเหนือ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2550

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประเภทต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ ให้เจ้าของกิจการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตฯ และขอต่อใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน และขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550

(ลงชื่อ) ดวงแก้ว สะอาดล้วน

(นายดวงแก้ว สะอาดล้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s